GOLD PENTAWARD 2019 – BEVERAGES – UNIDEA BANK

GOLD PENTAWARD 2019 – BEVERAGES – UNIDEA BANK

Posted in: * Beverages (all), 2019, China, Gold, Spirits

3 2019 Gold Images 015 UNIDEA BANK HUANG DI NEI JING (2) 3 2019 Gold Images 015 UNIDEA BANK HUANG DI NEI JING (3) 3 2019 Gold Images 015 UNIDEA BANK HUANG DI NEI JING (4) 3 2019 Gold Images 015 UNIDEA BANK HUANG DI NEI JING (5) 3 2019 Gold Images 015 UNIDEA BANK HUANG DI NEI JING (6)

GOLD PENTAWARD 2019

Category: BEVERAGES - SPIRITS

Brand: HUANG DI NEI JING

Entrant: UNIDEA BANK

 

Creative Directors: Zhang Xiao Ming

Design Director: Chen Yue

Designer: Liu Danhua, Huang Renqiang, Xie Shijun, Liao Fenfen, Xu Hanxin

 

China

www.unidea-bank.com