Gold Pentaward 2018 – Other Markets – xiangaopeng

Gold Pentaward 2018 – Other Markets – xiangaopeng

Posted in: * Other Markets (all), 2018, China, Gold, Pet products

3 2018 GOLD IMAGES 035 xiangaopeng HANDENG (2)

Gold Pentaward 2018

Category: Other Markets - Pet Products

Brand: HANDENG

Entrant: xiangaopeng

Creative Director, Designer & Illustrator: Gao Peng

Photographer: Xu YanLiang, Gao Peng

China

www.xiangaopeng.com